Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4830/2021Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4039/2012 – Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235/2014 – Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Legislation

LAW 4830/2021 laying down a new framework for the well-being of pets, “ARGOS” program and other provisions.

LAW 4039/2012 on kept and stray pets and the protection of animals from exploitation or use for profit-making.

LAW 4235/2014 laying down administrative measures, procedures and penalties for applying Union and national law on food, feed and animal health and protection, and other provisions falling under the remit of the Ministry of Rural Development and Food.